green

འཆར་སྣང་།

མི་སྡེ་དང་། དཔལ་འབྱོར། རང་བཞིན་གནས་སྟངས་གསུམ་འདྲ་མཉམ་དང་ལྡན་པའི་ ཁྲོམ་སྡེ་དགའ་ཏོག་ཏོ་ཅིག།

དམིགས་བསྐྱེད།

སེམས་ཤུགས་ཅན་དང་ཀུད་སྤྱོད་བཟང་པོའི་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་གཏི་རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཁྲོམ་སྡེ་དགའ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ལུ་བཟོ་ནི།